het veilinghuis van NRC Handelsblad

 

Algemene voorwaarden

NRC Veilingen is een samenwerking van NRC Lux BV en Adams Amsterdam Auctions BV.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. veiling: de verkoop bij opbod van roerende goederen in het openbaar;
 2. lot/kavel: de te veilen roerende zaak of samenstelling van roerende zaken;
 3. inzender: degene, die aan NRC Veilingen het lot ter veiling aanbiedt;
 4. limiet: het tussen NRC Veilingen en de inzender overeengekomen minimale bedrag, waarvoor het lot door de veilingmeester toegewezen mag worden;
 5. inzendersformulier: het formulier dat dient tot bewijs van afgifte van één of meerdere kavels.

Voorwaarden voor het gebruik van de website
De website van NRC Veilingen heeft als doel om u van informatie te voorzien over onze veilingen, kijkdagen en andere evenementen en/of diensten. Wanneer u de site bezoekt of gebruik maakt van de website (zoals bieden, kopen, browsen), dan accepteert u deze algemene voorwaarden. Wanneer u de algemene voorwaarden niet accepteert, dan is het niet toegestaan dat U, op welke manier dan ook, gebruik maakt van deze website. Het is aan minderjarigen niet toegestaan om online biedingen te verrichten, online te kopen of anderzijds transacties uit te voeren op deze website.

Artikel 1
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Artikel 2
Alle rechten van de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, afbeeldingen, data, animaties en andere) zijn eigendom van NRC Veilingen of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Als bezoeker heeft u toestemming om het materiaal op deze website voor uw eigen, niet commerciële doelen te gebruiken. Het is verboden om deze website te misbruiken voor commerciële doeleinden, voor het publiceren of exploiteren van deze website. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt wanneer u toestemming krijgt van NRC Veilingen.

Artikel 3
Om gebruik te maken van bepaalde diensten op de website is het noodzakelijk NRC Veilingen van persoonlijke informatie te voorzien. Om online een bod te doen is het noodzakelijk dat u zich registreert, evenals wanneer u een catalogus koopt of andere transacties op de website wilt doen. Op het moment dat u zich registreert bij NRC Veilingen of wanneer u persoonlijke informatie afgeeft dan geeft u daarmee aan dat u op waarheid beruste informatie over uzelf aan NRC Veilingen geeft. NRC Veilingen heeft het recht uw account te beëindigen, uw aanvraag te weigeren of u een verbod op het gebruik van de website op te leggen op het moment dat u onjuiste informatie over uzelf geeft.

Artikel 4
Wanneer u een account heeft op de website bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. u bent ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. NRC Veilingen is niet verantwoordelijk voor enige schade wanneer u niet de verantwoordelijkheid neemt voor uw wachtwoord en account.

Artikel 5
De website biedt u de mogelijkheid tot het inzenden van stukken. NRC Veilingen gaat er vanuit dat alles wat door u naar ons wordt toegezonden u toebehoort en dat niemand anders dan uzelf recht heeft op het ingezonden materiaal. Daarnaast gaat NRC Veilingen er vanuit dat het materiaal niet vertrouwelijk is en dat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken, kopiëren, publiceren, vertalen of tentoonstellen. NRC Veilingen is niet verantwoordelijk voor het behouden van het materiaal dat u per email naar ons heeft verzonden en daarmee heeft NRC Veilingen het recht om dit materiaal te allen tijde te vernietigen.

Artikel 6
NRC Veilingen heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. NRC Veilingen streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. NRC Veilingen kan dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Artikel 7
NRC Veilingen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Artikel 8
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Voorwaarden voor inzenders
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van roerende zaken bestemd voor verkoop ter veiling door NRC Veilingen. Van inzending is eerst sprake indien door en inzender en NRC Veilingen een overeenkomst tot veiling is gesloten. Voor stukken die via de website ter beoordeling worden ingezonden, gelden geen inzendvoorwaarden. Zoals de inzender alle rechten behoudt, zo heeft NRC Veilingen het recht om zonder opgaaf van redenen te besluiten om niet tot veiling van deze stukken over te gaan.

Artikel 1

 1. Inzender machtigt NRC Veilingen het lot ter veiling te verkopen met in achtneming van deze veilingvoorwaarden.
 2. NRC Veilingen zet zich er voor in het lot in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens inzender het lot te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inzender afgesproken limiet ligt.

Artikel 2

 1. Inzender verklaart volledig bevoegd te zijn om over het lot te beschikken en NRC Veilingen schadeloos te zullen stellen indien NRC Veilingen mocht worden gehouden tot afgifte van het lot aan een derde met een beter recht.
 2. Inzender is jegens NRC Veilingen volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die worden opgeroepen door enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door inzender aan NRC Veilingen verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van de ter veiling aangeboden kavel.

Artikel 3

 1. NRC Veilingen is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling het lot ter verkoop zal worden aangeboden.
 2. NRC Veilingen heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen kavel mededelingen te doen en daarvan afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.

Artikel 4

 1. NRC Veilingen heeft het recht het lot in een veiling niet te verkopen indien het hoogst geboden bedrag naar de mening van de veilingmeester te laag is.
 2. NRC Veilingen heeft het recht het lot in een veiling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van NRC Veilingen komt.
 3. NRC Veilingen heeft het recht een in een veiling onverkocht gebleven kavel met inachtneming van de met de inzender overeengekomen condities na de veiling onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen.

Artikel 5

 1. In afwijking van artikel 4 is inzender gerechtigd een in een veiling onverkocht gebleven kavel terug te nemen tegen voldoening van door NRC Veilingen reeds gemaakte en overeengekomen kosten.
 2. Indien inzender een kavel na de uiterste inname datum van een voorgenomen veiling terugtrekt is inzender aan NRC Veilingen vergoeding van gederfde commissies en opgelden en van gemaakte en overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 6

 1. Inzender machtigt NRC Veilingen onherroepelijk de koper van het geveilde lot toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen acht dagen na veilingdatum naar genoegen van NRC Veilingen zodanige gebreken in het lot of in de omschrijving aantoont dat de koper, indien deze hem ten tijde van de veiling bekend waren geweest, van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
 2. Inzender machtigt NRC Veilingen onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en het lot terug te nemen indien de koper van het lot in gebreke is in verband met zijn betalingsverplichtingen.
 3. In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt het lot als onverkocht en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan NRC Veilingen terug te betalen.

Artikel 7
Inzender heeft recht op de bij verkoop van het lot gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:

  1. Commissie: Voor afzonderlijke stukken geldt een aan NRC Veilingen verschuldigde commissie die afhankelijk is van de getaxeerde waarde en met de inzender voor veiling overeengekomen zal worden. Voor ieder kavel geldt een minimum van 25 Euro.
  2. Verzekeringskosten: Voor verzekering tegen verlies of beschadiging van het lot wordt door NRC Veilingen een vaste kostenopslag van 1% over de hamerprijs, dan wel indien hoger, de lage taxatie in rekening gebracht. De verzekering beperkt zich tot goederen die zich in het veilinghuis of in de opslagplaatsen van NRC Veilingen bevinden en geeft dekking tot aan het bedrag waarover de kostenopslag wordt berekend. Voor schade aan lijsten en/of glas is NRC Veilingen niet aansprakelijk, noch voor schade aan verpakkingen.
 1. Volgrecht: Eventueel ten aanzien van het geveilde lot verschuldigd volgrecht wordt door NRC Veilingen naar beste weten bepaald en aan de koper als onderdeel van de koopprijs in rekening gebracht. Het risico van naheffing van volgrecht is voor de inzender.

Artikel 8
De inzender heeft geen recht op betaling van de opbrengst van een verkocht lot dan nadat de koper aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 9
Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en NRC Veilingen is Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.

Voorwaarden voor kopers
Op veilingen door NRC Veilingen zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1
Alle objecten worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders is vermeld. Zij kunnen – mits in dezelfde staat – worden geretourneerd indien ernstige, niet in de catalogus vermelde gebreken kunnen worden vastgesteld. Terugzending dient uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Uitgezonderd zijn kavels die uit drie of meer werken bestaan, werken die niet afzonderlijk in de beschrijving zijn genoemd, alsmede kavels waarvan vooraf is aangegeven dat ze “w.a.f.” of “n.s.t.r.” worden aangeboden (resp.: “with all faults” en “not subject to return”).

Artikel 2
Overeenkomstig de gebruikelijke veilingvoorwaarden is de koper 20% opgeld (d.i. 24,2% incl. BTW) verschuldigd over het bedrag waarvoor het kavel werd toegewezen. Voor aankopen via Invaluable zijn daarnaast transactiekosten verschuldigd van 3% over het bedrag waarvoor het kavel werd toegewezen.

Artikel 3
Eenieder wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op opdracht beroepen.

Artikel 4
Alle aankopen moeten uiterlijk twee weken na ontvangst van de veilingnota zijn betaald. De geveilde goederen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Kosten, ontstaan doordat de koper in strijd met deze voorwaarden handelt (zoals incassokosten), komen ten laste van de koper.

Artikel 5
De veilinghouder zal opdrachten van hen, die de verkoping niet kunnen bijwonen, zonder kosten doorvoeren.

Artikel 6
Op iedere koop is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de terzake bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd in eerste instantie te oordelen.

Artikel 7
Ieder voorgaand bod dient met 10% te worden overboden, al is de veilinghouder gerechtigd verhogingen naar eigen inzicht aan te passen.

Artikel 8
De aangegeven schattingen zijn bedoeld als indicatie van de opbrengst en als leidraad bij het bieden, ze zijn geen limieten of verkoopprijzen. Biedingen vooraf dienen tenminste de hoogte van de inzetprijs te bedragen.

Artikel 9
De meeste kavels worden ingezet op een bedrag onder de laagste schatting, tenzij concurrerende biedingen vooraf een hogere inzet nodig maken.

Artikel 10
De hoogste bieder is de koper. Bij verschil van mening blijft de veilinghouder als enige gerechtigd verkoopsprijs en koper aan te wijzen. Hij heeft het recht zich bij vergissing te herstellen, alsook op zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

Artikel 11
Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 12
Alle goederen dienen uiterlijk twee weken na de veiling te zijn afgehaald. Alle extra kosten, na deze datum ontstaan door opslag, verzekering, transport e.d., komen voor rekening van de koper.

Artikel 13
Met zijn bod verbindt de bieder zich aan de veilingvoorwaarden.